Terms of rental
19 Jul 2017

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Onlineauto Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki najmu samochodów zawieranych przez Onlineauto Sp. z o.o.. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że właściwa umowa zawiera inne postanowienia.
2. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
3. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu
4. Najemcą samochodu lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może być:
a. Osoba fizyczna, która w momencie wynajmu ukończyła 21 lat i posiada
I. Ważny dowód osobisty lub ważny paszport
II. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy od min. roku
III. Kartę kredytową lub ważne zaświadczenie o stałym zatrudnieniu
b. Osoba prowadząca działalność gospodarczą lub reprezentująca osobę prawną, która posiada:
I. Ważny dowód osobisty lub ważny paszport
II. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy od min. roku
III. Kopię aktualnych dokumentów KRS, REGON, NIP oraz upoważnienie do reprezentowania   firmy dostępne na www.onlineauto.pl

5. Kierowcą może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 4 Regulaminu i wymieniona w umowie najmu lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Samochód nie może być przekazany innej osobie bez poinformowania Wynajmującego i przedstawienia wymaganych dokumentów niezbędnych do kierowania pojazdem.
6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Najemcę lub osobę upoważnioną. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w podanych danych Najemcy lub osoby upoważnionej umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, a Najemca zostanie obciążony karą równą kaucji za wynajęty samochód.
7. W przypadku odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za wszelkie szkody poniesione przez Wynajmującego.
8. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania dodatkowego gdy wartość szkody poniesionej przez Wynajmującego jest wyższa niż Kara Umowna
9. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Zobowiązania Najemcy
10. Najemca jest zobowiązany, aby każda upoważniona przez niego osoba do kierowania wynajętym samochodem zapoznała się z Regulaminem wypożyczalni Onlineauto sp. z o.o. w celu przestrzegania każdego punktu wymienionego w Regulaminie pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego lub osoby trzecie.
11. Najemca jest odpowiedzialny za uszkodzenia mechaniczne samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających z Regulaminu lub instrukcji obsługi samochodu.
12. W czasie użytkowania Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązany jest do:
a. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (zamykanie i ryglowanie drzwi za każdym opuszczeniem pojazdu, uruchamianie dostępnych urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczanie wyposażenia pojazdu przed kradzieżą
b. Utrzymywania pojazdu w należytej czystości oraz stanie pełnej sprawności technicznej; a w szczególności do tankowania samochodu tylko paliwem zgodnym ze specyfikacją pojazdu.
c. Wymiany przepalonych żarówek, uzupełniania płynów eksploatacyjnych.
d. Sprawdzania ciśnienia oraz napraw ogumienia
e. Posiadania przy sobie każdego, wymaganego przez kontrolę ruchu drogowego dokumentu oraz przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego
13. Najemca może podróżować wynajętym pojazdem poza granicę RP, pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody, udzielonej na wniosek Najemcy. Zabronione jest przemieszczanie się pojazdu poza granice UE oraz do Państw: Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, Albania, Białoruś, Bośnia I Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Rumunia.
W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 13 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. Nieautoryzowana przez Wynajmującego próba opuszczenia przez Najemcę granic RP wynajętym pojazdem zostanie potraktowana jako próba kradzieży pojazdu, o czym bezzwłocznie zostaną poinformowane organy ściągania.
14. W szczególności zabrania się:
a. przekraczania dopuszczalnej ładowności
b. holowania innych pojazdów wynajętym samochodem,
c. palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie,
d. wymiany części, przeróbek lub ingerencji w substancję pojazdu.
e. używania samochodu w jakiejkolwiek roli w imprezie sportowej, wyścigowej, rajdowej itp..
f. ciągnięcia przyczepy
g. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.
W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
15. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontroli stanu wynajmowanego samochodu gdy uzna to za koniecznie. Najemca ma obowiązek przestawić pojazd do kontroli, a także wszystkie niezbędne dokumenty.
16. Pojazd nie może być przedmiotem zastawu ani procesów sądowych.
17. Pojazd nie może być podnajmowany. W przypadku przywłaszczenia lub kradzieży pojazdu Najemca, który podnajął pojazd zostanie obciążony kosztem w wysokości wartości pojazdu na dzień przywłaszczenia lub kradzieży.

Opłaty
18. Czynsz za najem naliczany jest za pełna dobę. Dopuszczalne jest spóźnienie w zwrocie pojazdu do 1 godziny bez naliczania dodatkowych kosztów.
19. Czynsz najmu pobierany jest z góry.
20. Podpisanie umowy najmu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury imiennej, na siebie lub na firmę na którą jest zawarta umowa, bez wymogu jej podpisania. Jednocześnie najemca oświadcza, że jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisywania oświadczeń woli w imieniu firmy.
21. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
22. W przypadku braku terminowej wpłaty za 2 okresy płatności Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz odbioru pojazdu. Najemca zostanie obciążony dodatkową karą umowną w wysokości 1000 zł oraz zostanie obciążony odsetkami zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.
23. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy karą umowną za każdorazową konieczność udostępnienia danych kierowcy w związku z nałożonymi mandatami lub grzywnami.
24. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji za wynajmowany samochód w wysokości ustalonej przez Wynajmującego. Sposób wpłacenia kaucji określa Wynajmujący w Umowie Najmu.
25. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi w dniu całkowitej zapłaty za przedmiotowy wynajem.
26. W przypadku zwrotu pojazdu po zmroku kaucja zostanie zwrócona następnego dnia rano po wcześniejszych dokładnych oględzinach pojazdu.

Zwrot pojazdu lub podmiana
27. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego w umowie miejsca.
28. Przedłużenie najmu możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Chęć przedłużenia wynajmu należy zgłosić maksymalnie 12h przed upływem okresu wynajmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia wynajmu.
29. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu w wyznaczonym terminie i nie powiadomi Wynajmującego o przyczynie zwłoki zostanie to uznane jako przywłaszczenie pojazdu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone organom ścigania. Dodatkowo zostanie nałożona kara w wysokości 10000 zł.
30. Jeżeli umowa najmu zostanie rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd w miejsce ustalone przez Wynajmującego. W przeciwnym przypadku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem transportu pojazdu w miejsce ustalone wcześniej przez Wynajmującego
31. Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd w ciągu 4h od rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli tego nie uczyni pojazd zostanie odebrany na koszt Najemcy.
32. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki z Cennika.
33. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
34. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.
35. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami za:
brak w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowanie za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na  zewnątrz, szkody spowodowane niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem  Najemcy, a nie wynikające z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii), szkody rzeczywiste, nie zgłoszone z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę, likwidację innych szkód oraz koszta przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, odszkodowanie za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

Szkoda, kradzież, naprawa lub konserwacja pojazdu
36. Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu pojazd w momencie gdy wymagane będzie wykonanie przeglądu okresowego lub gwarancyjnego w wynajmowanym pojeździe w momencie gdy stan licznika wynajmowanego pojazdu wskazuje na taką konieczność lub zbliżać się będzie data określona w książce obsługi pojazdu lub dowodzie rejestracyjnym. Informacja o przebiegu przy którym należy wykonać przegląd widnieje na Protokole Przekazania Pojazdu.
37. W przypadku gdy Najemca nie zgłosi Wynajmującemu sytuacji gdy pojazd osiągnie przebieg lub nastąpi data wymaganego przeglądu, przy których niezbędne jest dokonanie ww. przeglądu Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztem przeglądu oraz kosztem utraty gwarancji zgodnie z Cennikiem.
38. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
39. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy
w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
40. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
41. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 38, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi
z naprawą, które poniesie Wynajmujący.
42. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest zwrócić oryginalny dowód rejestracyjny oraz klucz do pojazdu, w przeciwnym przypadku ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.
43. W przypadku jakiejkolwiek szkody Najemca zobowiązany jest do dokonania wszelkich formalności wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego pod rygorem pełnej odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Obowiązki Wynajmującego
44. W przypadku gdy wynajmowany pojazd ulegnie unieruchomieniu na okres powyżej 24 godzin Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy maksymalnie klasy C. Niezależnie od klasy wynajętego przez Najemcę pojazdu. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od chwili uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny.
45. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie:
a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu , tablic(y) rejestracyjnej
b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.
46. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

Rezerwacja pojazdu
47. Rezerwacji pojazdu można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.onlineauto.pl
48. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem maila lub za pomocą formularza internetowego jest ważna tylko i wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika onlineauto.
49. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak możliwości zarezerwowania wybranego przez Najemcę pojazdu w wybranym terminie.
50. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na pojazd tej samej klasy bez informowania o tym fakcie Najemcy.
51. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki na poczet rezerwacji gdy uzna to za stosowne.
52. W przypadku rezygnacji Najemcy zaliczka na rezerwację pojazdu zostanie zwrócona gdy Najemca dokona rezygnacji 48 h wcześniej.
53. Gdy Najemca zrezygnuje z wynajmu 24 h przed planowanym terminem odbioru pojazdu zostanie zwrócone jedynie ½ wpłaconej zaliczki.
54. Wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji internetowej równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

Ubezpieczenie pojazdów
Autocasco. Ubezpieczenie wliczone jest w cenę wynajmu.
55. Ubezpieczenie OC/AC nie obowiązuje w przypadku:
a.. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie Pojazd użytkowany przez Najemcę jest ubezpieczony w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego.
d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
f. kradzieży pojazdu, gdy Najemca nie zwróci oryginalnego klucza do pojazdu i/lub dowodu rejestracyjnego – całkowity koszt obciąża Najemcę.
g. wszystkich szkód częściowych objętych polisą Auto Casco (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną za szkodę częściową, zgodnie z załączonym Cennikiem),
h. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane
w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
i. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,
j. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
k. gdy Najemca nie otrzymał zgody Wynajmującego na dalszy wynajem lub złożył fałszywe oświadczenie co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody – całkowitą odpowiedzialność ponosi Najemca.
W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu
i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
56. Wszystkie samochody Onlineauto Sp. z o.o. posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.
57. Onlieauto sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek rzeczy Najemcy pozostawione na/w pojeździe.